055 779 226
school@kanu.ac.th

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2567

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ครบรอบ 55 ปี โรงเรียนขาณุวิทยา

สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการครูบำนาญ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยา ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อ "สร้างโดมอเนกประสงค์" ในโอกาส ครบรอบวันสถาปนา 55 ปี ขาณุวิทยา

ร่วมสมทบทุน สร้างโดมอเนกประสงค์ 55 ปี ขาณุวิทยา

โรงเรียนขาณุวิทยา

ที่ตั้ง 341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 72 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 4 ตำบลคือ ตำบลแสนตอ ตำบลเกาะตาล ตำบลยางสูงและตำบลป่าพุทรา

แผนการเรียนโรงเรียนขาณุวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6

ปีการศึกษา 2567

รอบรั้วขาณุวิทยา | Khanu Activities

ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา

ระบบบริการ | Khanu E-service

โรงเรียนขาณุวิทยา

โรงเรียนขาณุวิทยา

โรงเรียนขาณุวิทยา

จำนวนนักเรียน โรงเรียนขาณุวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1,266

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

921

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2,187