055 779 226
school@kanu.ac.th

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)