055 779 226
school@kanu.ac.th

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนขาณุวิทยา

  โรงเรียนขาณุวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กองโรงเรียนรัฐบาลแผนกโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาคภายหลังได้รวมกับกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา โดยมี นายธรรมศักดิ์ คำเพ็ญ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี และนายประสิทธิ์ จันทรมณี ศึกษาธิการอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการของบประมาณก่อสร้าง ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากนายสมพงษ์ พงษ์พูล จำนวน72 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา โดยมีนายชะอำ มุสิกะพงษ์ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 มีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 41 คน ในปี พ.ศ. 2514 มีนักเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.ศ. 3 รุ่นแรก ) จำนวน 37 คน ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน ทางโรงเรียนได้ใช้โรงฝึกงานของอำเภอขาณุวรลักษบุรีเป็นที่เรียนชั่วคราว
  ปัจจุบันโรงเรียนขาณุวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีอาคารเรียน 5 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 2 หลัง ( แบบ 002 สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2520 แบบ 100/27 สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2543) สนามกีฬาสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2548( งบประมาณสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล ) บ้านพักครู 10 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 5 หลัง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 128 คน มีนักเรียน จำนวน 2021 คน โดยมีนายปุณณวิช แก้วปัน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

แผนที่โรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนขาณุวิทยา มุ่งสร้างคนดี มีความรู้ สู่สากล ยึดมั่นในศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

           1) ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นพลโลกที่ดี
           2) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
           3) มุ่งให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ
           4) มุ่งให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
           5) มุ่งพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักธรรมาภิบาล
           6) น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

           1) ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลโลกที่ดี
           2) ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
           3) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ
           4) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
           5) ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักธรรมาภิบาล
           6) น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *