055 779 226
school@kanu.ac.th

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายปุณณวิช แก้วปัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา

นางสาวกชกร ข่มพิษ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางศิรัชชา นามนาค

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรจนา แก้วตา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผน