055 779 226
school@kanu.ac.th

การป้องกันภัยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

10 วิธี ป้องกันภัยคุกคามทาง E-mail ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ref.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

5 วิธีป้องกันภัยคุกคามทางออนไลน์

Cr. https://www.antifakenewscenter.com/