055 779 226
school@kanu.ac.th

ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่คนดูแลสวน

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่คนดูแลสวน