055 779 226
school@kanu.ac.th

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2567

โรงเรียนขาณุวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รวมถึงฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสร้างค่ายพักแรม การประกอบอาหาร การเข้าร่วมผจญภัยในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และการเดินทางไกล บรรยากาศการเข้าค่ายพักแรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มุ่งมั่น สามัคคี และเรียบร้อย