055 779 226
school@kanu.ac.th

ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2567

ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2567 เนื่องจากกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นการเรียนรูปแบบใบงาน(On-hand) วันที่ 26-27 มกราคม 2567
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการเรียนรูปแบบใบงาน(On-hand) วันที่ 25-27 มกราคม 2567
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน