055 779 226
school@kanu.ac.th

“อินทนิลเกมส์” กีฬาสีภายในโรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนขาณุวิทยา ได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพซร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในรงเรียนขาณุวิกยา “อินทนิลเกม” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะทางด้านกีฬ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬ รวมทั้งฝึกกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้เรียน