หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขาณุวิทยา

  แจ้งข่าวรับสมัครผู้เข้าอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถม 1-3 พ.ค. 60

  อบรมทางไกล STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศูนย์โรงเรียนขาณุวิทยา

  ติว O-NET ระดับชั้น ม6

  ติดตามนักเรียนคาดว่าจะติด 0 ร

  กิจกรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา

  สอบ O-NET ระดับชั้นม.3

  ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ม.1-6 สำหรับครูที่ปรึกษา

  สพม 41 ติดตามการดำเนินงานงบประมาณ ปี59

  โรงเรียนบ้านเขาทอง และศูนอนามัยนครสวรรค์ ดูงานสุขาน่าใช้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป